Frågor och svar om ordningen för medicinsk åldersbedömning i skyddsprocessen

Med anledning av att Migrationsverket väntar med beslut i ärenden där medicinsk åldersbedömning kan behövas har vi sammanställt de vanligaste förekommande frågorna och svar som nu kommer in till oss.

 • Vad menar Migrationsverket med beskedet den 18 februari om att vänta med att fatta beslut i en del ärenden där det kan bli aktuellt med medicinsk åldersbedömning?

  I ärenden där Migrationsverket bedömer att den sökande inte har gjort sin uppgivna minderårighet sannolik, vill vi vara säkra på att den sökande har fått frågan om han eller hon vill genomgå en medicinsk åldersbedömning.

  Det betyder att vi inte fattar något beslut i sådana ärenden, förrän vi vet att den sökande har tackat antingen ja eller nej. Den som tackar ja får genomgå en medicinsk åldersbedömning när Rättsmedicinalverket inom kort kommer igång med sådana.

 • Vad händer steg för steg när en person har skrivit under samtyckesblanketten?

  Då beställer Migrationsverket en medicinsk åldersbedömning av Rättsmedicinalverket. Sedan blir den sökande anvisad en eller två mottagningar som han eller hon med hjälp av sin gode man ska boka tid hos. Därefter följer bildtagningar och analys på mottagningarna.

  Rättsmedicinalverket får underlaget och gör en samlad bedömning. Sedan skickar Rättsmedicinalverket sitt utlåtande till Migrationsverket.

 • Vem betalar för den medicinska åldersbedömningen och eventuella resor om god man och den sökande accepterar Migrationsverkets erbjudande?

  Den medicinska åldersbedömningen som Rättsmedicinalverket genomför är avgiftsfri för den sökande. Migrationsverket står för kostnaden. Migrationsverket står även för den sökandes resekostnader i samband med åldersbedömningen.

  God man ska kontakta mottagningsenheten där den sökande är inskriven för att boka resa så snart en tidsbokning för bedömning har gjorts.

 • Kan jag ångra mig och stoppa Migrationsverket från att få kännedom om resultatet av den medicinska åldersbedömningen?

  Ja, fram tills att Rättsmedicinalverkets utlåtande om ålder har expedierats till Migrationsverket. När utlåtandet har expedierats kommer utlåtandet att tillföras ärendet och vara en del av beslutsunderlaget.

 • Hur bär man sig åt om man har ångrat sig, så att inte resultatet lämnas in till Migrationsverket?

  Man ska med hjälp av sin gode man eller offentligt biträde kontakta Migrationsverket och meddela att man vill återkalla sitt samtycke. Man får då instruktioner om hur man fyller i en blankett som ska skickas in till Migrationsverket.

 • Hur många kan bli aktuella för en medicinsk åldersbedömning?

  Vi ser två scenarier där från 3 000 upp till 14 000 kan bli aktuella. Att det är ett så brett spann beror på flera faktorer. En del sökande har redan tillräckligt med bevisning för att göra sin identitet sannolik, till exempel på grund av vad de har berättat eller att de har pass eller andra identitetshandlingar. Då blir det inte aktuellt med en medicinsk åldersbedömning.

 • Vad gäller för de ensamkommande som kommer att ha fått beslut innan Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar har kommit igång? Kan de få genomgå en medicinsk åldersbedömning om de nu faktiskt ser anledning att genomgå en sådan?

  Migrationsverket kan beställa medicinsk åldersbedömning från Rättsmedicinalverket i asylärenden där vi ännu inte har fattat beslut.

  Vad gäller ärenden som överklagas, blir dessa ärenden överlämnade till någon av landets fyra migrationsdomstolar som är självständiga myndigheter. Domstolen avgör vilka åtgärder som behöver vidtas.

  Om migrationsdomstolen ber Migrationsverket inhämta en medicinsk åldersbedömning från Rättsmedicinalverket så gör vi det.

 • Hur tungt väger en medicinsk åldersbedömning?

  Huvudprincipen är att det är den sökande som ska göra sin ålder sannolik.

  Under asylutredningen informeras den sökande om möjligheten att genomgå en medicinsk åldersbedömning, som tillsammans med annan bevisning – exempelvis pass, födelseattest, skolbetyg med mera – kan göra sannolikt att han eller hon är under 18 år.

  Medicinsk åldersbedömning kan alltså vara en del i själva åldersbedömningen, men Migrationsverket gör en samlad bedömning av det den sökande har berättat och lämnat in i form av intyg.

 • Måste man gå genom Rättsmedicinalverket för att göra en medicinsk åldersbedömning?

  När Migrationsverket informerar den sökande om att uppgiven minderårighet inte har gjorts sannolik, och den sökande tackar nej till att genomgå medicinsk åldersbedömning genom Rättsmedicinalverkets försorg, kan han eller hon på egen hand lämna in resultat från en läkarundersökning om ålder eller annan medicinsk bevisning om ålder.

  Det står alltid den sökande fritt att lämna in bevisning till stöd för sin ansökan. Detta enligt principen om fri bevisföring.

  En sökande som på egen hand har genomgått en läkarundersökning om ålder eller annan medicinsk bevisning om ålder, kan begära ersättning för en sådan utredning via sitt offentliga biträde. Migrationsverket bedömer sedan om ersättning ska beviljas. Ersättningen för en sådan utredning får inte överstiga den kostnad som motsvarande utredning i Rättsmedicinalverkets försorg kostar.

 • Vad har frånvaron av medicinska åldersbedömningar inneburit för den sökande?

  Det har inneburit att Migrationsverket inte har haft möjlighet att initiera en sådan utredning i fall där det saknas bevisning för att uppgiven minderårighet ska kunna godtas som sannolik. Det står den sökande fritt att lämna in bevisning till stöd för sin ansökan i enlighet med principen om fri bevisföring.

  Migrationsverket har tidigare informerat den asylsökande att han eller hon kan lämna in resultat från läkarundersökning om ålder eller annan medicinsk bevisning om ålder till stöd för uppgiften om minderårighet. Detta har däremot inte förekommit särskilt ofta eftersom det generellt har saknats utförare som åtar sig att göra sådana undersökningar.

  Migrationsverket har länge efterfrågat ett ordnat förfarande för detta. Ju mer bevisning som tillförs ett ärende, desto bättre underlag har Migrationsverket för att kunna fatta ett rättssäkert beslut.

 • Vad kostar det att genomgå en läkarundersökning om ålder på egen hand? Och vart vänder man sig?

  Migrationsverket har ingen sammanställning av eventuella utförare av åldersundersökningar. Den sökande får söka upp dem på egen hand.

 • Hur många ensamkommande väntar på beslut?

  I februari 2017 var det strax över 18 500 personer som väntade på beslut. Det är personer som har sökt asyl under 2015 eller senare. Det inte är detsamma som att så många kommer att bli aktuella för medicinsk åldersbedömning. 2015 var ett år då väldigt många (35 000) ensamkommande barn sökte skydd här.

 • Rättsmedicinalverket bedömer att myndigheten kommer att kunna genomföra 500 medicinska åldersbedömningar i varje metod per månad i varje region, räcker det?

  Ja, som det ser ut just nu (februari 2017), men behovet kan förändras beroende på hur omvärlden ser ut i framtiden, om fler eller färre söker skydd i Sverige.

 • Om man har blivit åldersuppskriven, kan man överklaga den delen till migrationsdomstolen?

  I dag är det bara möjligt att överklaga hela beslutet, inte enbart åldern. Det finns dock ett regeringsförslag om att införa den möjligheten i en lag som är tänkt att träda i kraft 1 maj 2017. Migrationsverket har välkomnat en sådan lag.

 • Har Migrationsverket inte kunnat göra medicinska åldersbedömningar förrän nu?

  Migrationsverket har aldrig gjort medicinska åldersbedömningar, utan det är personer med medicinsk kunskap som gör sådana, det vill säga läkare och tandläkare.

  Som det har fungerat fram till nu har den sökande fått information om möjligheten att med hjälp av sin gode man/offentligt biträde ta kontakt med en klinik för att genomföra en medicinsk åldersbedömning och lämna in resultatet till Migrationsverket.

 • Var någonstans i landet görs de medicinska åldersbedömningarna?

 • Kan jag som god man inför egen semester skriva en fullmakt till någon annan vuxen som i stället lämnar samtycke, bokar tid för min sökande som erbjudits att under sommarmånaderna här genomgå en medicinsk åldersbedömning?

  Nej. Endast du som barnets utsedda ställföreträdare kan dels lämna samtycke för den underåriges räkning, dels  inställa dig tillsammans med barnet för undersökning. När du som god man har utsetts av överförmyndarnämnden är du barnets ställföre­trädare.

  Ingen annan har den möjligheten, förutom i vissa enstaka fall. Ett offentligt biträde är förvisso, utan särskilt förordnande barnets ställföreträdare, men endast i ärenden där det inte förordnats en god man av överförmyndarnämnden.

  Ställföreträdarskapet kan inte överföras från en god man till ett biträde eller någon annan.